Dla rodziców

Zbiórki

W naszej drużynie odbywa się aż 5 rodzajów zbiórek! W większości przypadków harcerz bierze udział w jednej zbiórce tygodniowo, choć zdarzają się odstępstwa od tej reguły. Terminy i godziny zbiórek prezentuje poniższa tabelka.

45 NMGZPion HarcerskiPion StarszoharcerskiPion wędrowniczy45 PDH
Gromada zbiera się w każdy wtorek o godz. 17:00 pod Szkołą Podstawową nr 3. Zbiórka kończy się o godz. 19:00 również pod szkołą. Zbiórki odbywają się w każdą środę o godz. 17:00 przed RDH "Skaut". Zbiórka kończy się o godz. 19:00 w tym samym miejscu. Zbiórki odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18:30 przed RDH "Skaut". Zbiórka kończy się o godz: 20:30, lecz często w Parku nad Wartą. Zbiórki odbywają się dwa razy w miesiącu w czwartek o 18:00. Wędrownicy są na bieżąco informowani o ich terminach. Zbiórki drużyny odbywają się raz w miesiącu i zbierają się na nich wszystkie piony (a raz w roku również gromada). O ich terminie harcerze są informowani na zbiórkach pionów. Zwykle jednak odbywają się one w piątek o godz. 18.00, a kończą o godzinie 20.00 również w harcówce.

Misja ZHP

Zgodnie z aktualnym zapisem w Statucie ZHP „Misją ZHP jest wychowywanie. Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

  1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
  2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
  3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
  4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
  5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.” Jest to dość trafne ujęcie tego, co jest naszym zamierzeniem. Pozostaje ono niezmienne już od niemal stu lat, zmieniają się jedynie formy jego realizacji.

Sprawy organizacyjne

Składka członkowska

Wynosi ona 30 złotych za kwartał (120 zł rocznie). Jest to główny środek utrzymania Związku Harcerstwa Polskiego jak i światowych organizacji skautowych, do których ZHP należy.

Składkę można wpłacać szefom pionów w terminach ustalonych przez nich.

Zakup munduru

By ułatwić zakup munduru i ujednolicić umundurowanie całej drużyny (dbamy, by wszyscy mieli równe mundury) przygotowaliśmy dla Państwa regulamin mundurowy drużyny, na którego końcu znajdą Państwo "poradnik kupującego". Dzięki niemu unikną Państwo sytuacji, że zakupiony mundur okaże się nieregulaminowy.

Regulamin mundurowy drużyny

1%

Serdecznie prosimy o wsparcie nas finansowo za pomocą 1%. Drużyna aktualnie nie pobiera żadnych dodatkowych opłat na prowadzenie swojej działalności poza wpłatami na biwak i składką członkowską. Staramy się wszystkie nasze potrzeby realizować z pozyskanych środków z akcji 1% oraz z akcji zarobkowych, które sami organizujemy. Więcej informacji w zakładce 1%.

logo ZHP logo HPNM logo WOSM logo WAGGGS
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Nowe Miasto World Organization
of the Scout Movement
World Association
of Girl Guides and Girl Scouts
© 2016 by pharao. Hosting by fla.pl . 70003 wizyt.